POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prezenta politica este in conformitate cu cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date si Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este foarte importantă pentru societatea noastra , ale caror date sunt specificate in sectiunea de contact, si ne dorim ca dumneavoastră să fiţi informat corespunzător cu privire la modul şi scopurile în care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal.

Scopul acestei Politici de Securitate a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (denumită în continuare „Politica de Securitate”) este de a stabili măsurile tehnice şi organizatorice adecvate și responsabilitățile angajaților Societatea noastra cu atribuții de prelucrare a datelor cu caracter personal și/sau, după caz, ale persoanelor împuternicite de Societatea noastra, pentru îndeplinirea obligaţiilor referitoare la garantarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţa intimă, familială şi privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

În cazul în care constataţi orice erori intervenite în furnizarea datelor cu caracter personal care vă privesc, vă rugăm să ne informaţi în cel mai scurt timp posibil, folosind oricare dintre mijloacele indicate în secţiunea 7 din prezenta Politică de Securitate.

Acest site foloseste masuri de securitate impotriva pierderii, alterarii sau folosirii gresite a informatiilor care se afla in controlul nostru.

1. PRINCIPIILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1.1.  Datele cu caracter personal sunt prelucrate de Societatea noastra cu bună-credință și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

1.2.  Datele cu caracter personal sunt colectate de Societatea noastra în scopuri bine determinate, explicite și legitime, iar prelucrarea ulterioară nu va fi incompatibilă cu aceste scopuri.

1.3.  Datele cu caracter personal sunt adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate.

1.4.  Datele cu caracter personal nu se stochează de Societatea noastra pentru o perioadă mai lungă decât este necesar pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate.

1.5.  Societatea noastra a luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii, accesului neautorizat sau oricărei alte forme de prelucrare ilegală, precum și cu privire la ștergerea sau rectificarea datelor inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate și pentru care vor fi ulterior prelucrate.

2. CATEGORIILE DE DATE ȘI SCOPUL UTILIZĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal la care se face referire în prezenta Politică de Securitate includ elemente de identificare, dupa caz, de tipul nume şi prenume, numele şi prenumele reprezentanţilor legali, sex, data şi locul naşterii, vârstă, cetăţenie, telefon/ fax, adresa de domiciliu/ reşedinţă, adresă de e-mail, cod numeric personal, seria şi numărul actului de identitate/ paşaportului, date bancare sau alte asemenea, care servesc la identificarea dumneavoastră sau a persoanelor care vă reprezintă ori pe care le reprezentaţi.

3. REGULI GENERALE

3.1.  Prezenta Politică de Securitate stabilește măsuri tehnice şi organizatorice implementate de Societatea noastra, pentru îndeplinirea obligaţiilor referitoare la confidențialitatea și securitatea prelucrărilor efectuate în cadrul activităţii sale. Prin cerinţe minime de securitate este avut în vedere un complex de măsuri tehnice, informatice, organizatorice, logistice şi proceduri prin care se asigură un nivel minim de securitate al prelucrărilor, conform art. 20 din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date („Legea nr. 677/2001”) şi în conformitate cu cerinţele minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal, aprobate prin Ordinul nr. 52/2002 emis de Avocatul Poporului („Ordinul nr. 52/2002”).

3.2.  Societatea noastra a adoptat măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerilor accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii, accesului neautorizat sau oricărei alte forme de prelucrare ilegală..

3.3.  Pentru îndeplinirea prevederilor legale aferente şi în vederea satisfacerii cerinţelor păstrării în siguranţă a datelor şi informaţiilor, Societatea noastra a elaborat şi implementat măsuri organizatorice şi tehnice orientate pe anumite direcţii de acţiune

Identificarea şi autentificarea utilizatorului;

Tipul de acces;

Colectarea datelor;

Execuţia copiilor de siguranţă;

Computerele şi terminalele de acces;

Fişierele de acces;

Instruirea personalului;

Sistemele de telecomunicații;

Folosirea computerelor;

Imprimarea datelor.

4. SCOPUL PRELUCRARII SI DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavoastra personale vor fi utilizate de catre societatea noastra pentru confirmarea comenzilor, informarea prin e-mail, mesaje scrise (SMS), posta sau alte mijloace de comunicare despre actiunile ulterioare si realizarea de rapoarte statistice.

Societatea noastra va colecta, utiliza, prelucra și furniza datele personale oferite de dumneavoastră în scopuri precum reclamă, marketing și publicitate, statistică, pentru emiterea oricăror documente financiar-contabile, încheierea de contracte, livrarea produselor, ori alte acte necesare în activitatea Societatea noastra. Datele personale sunt destinate utilizării de către Societatea noastra și sunt colectate prin persoane desemnate în acest sens.

O parte din aceste date pot fi comunicate către parteneri contractuali ai Societatii noastre (ex: firme de curier, firma de contabilitate, etc). Datele dumneavoastra personale vor putea fi transmise autoritatilor in drept cu scopul verificarii tranzactiilor comerciale sau altor autoritati in drept pentru efectuarea oricaror verificari justificate in baza legii. Datele furnizate sunt strict confidentiale. Societatea noastra se angajeaza in fata clientilor sai sa nu furnizeze aceste date unor terte persoane sau companii si sa le utilizeze exclusiv in vederea derularii relatiei comerciale dintre parti. Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor de către Societatea noastra se vor face doar cu acordul explicit al părinților sau al altor reprezentanți legali.

5. DREPTURILE PERSOANELOR A CĂROR DATE PERSONALE SUNT COLECTATE ȘI/SAU PRELUCRATE

Conform Legii nr. 677/2001 si a Regulamentului 679 din 27 aprilie 2016 , beneficiaţi de următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc:

5.1.  Dreptul de informare

Aveţi dreptul de a obţine de la Societatea noastra, conform art. 12 al Legii nr. 677/2001 cel puțin următoarele informații, cu excepția cazului în care sunteţi deja în posesia  informațiilor respective:

a)  identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, daca este cazul;

b)  scopul in care se face prelucrarea datelor;

c)  informații suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie și consecințele refuzului de a le furniza; existența drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizata, în special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;

d)  orice alte informații a căror furnizare este impusă prin dispoziție a autorității de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării.

5.2.  Dreptul de acces la date

Aveţi, de asemenea, dreptul de a obține de la Societatea noastra, conform art. 13 al Legii nr. 677/2001, la cerere și in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care vă privesc sunt sau nu sunt prelucrate de Societatea noastra.

5.3  Dreptul de intervenție asupra datelor

Totodată, aveţi dreptul de a obține de la operator, conform art. 14 al Legii nr. 677/2001, la cerere şi în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte.

5.4  Dreptul de opoziție

În plus, aveţi dreptul de a se opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc de către Societatea noastra, conform art. 15 al Legii nr. 677/2001.

5.5  Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Un alt drept de care beneficiaţi este dreptul conform art. 17 al Legii nr. 677/2001 de a cere şi de a obţine retragerea/ anularea/ reevaluarea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa dumneavoastră, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii dumneavoastră, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte.

5.6  Dreptul de a vă adresa justiției

În acelaşi timp, aveţi, conform art. 18 al Legii nr. 677/2001 dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care v-au fost încălcate.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată si semnată, transmisă prin utilizarea datelor de contact indicate la secțiunea 7 din prezenta Politică de Securitate.

6. DEZVĂLUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERȚI

Datele colectate sunt dezvăluite către terți numai în cazul în care Societatea noastra este ținuță de o obligație legală în acest sens. Orice dezvăluire către terți în alte condiții a datelor cu caracter personal va fi făcută numai cu acordul dumneavoastră expres, exprimat în prealabil.

7. CONTACT

Pentru solicitări sau întrebări cu privire la prezenta Politică de Securitate, vă rugăm să ne contactați la datele de contact mentionate pe site.

8. DISPOZIȚII FINALE

Acest document se completează cu întreg setul de proceduri de securitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal aprobat de conducerea SC PowerSports SRL, inclusiv Politica de securitate IT a SC PowerSports SRL.

Urmariti-ne pe Facebook